راهنمای خرید رنگ ترافیکی سرد +مشخصات + قیمت عالی

اجرای رنگ ترافیکی سرد :گروه فوق حرفه‌ای شرکت ایمن رنگ تاپ به اجرای انواع رنگ ترافیکی سرد مشغول می باشد. راهنمای خرید رنگ ترافیکی سرد و اجرای ان و مشخصات فنی رنگ سرد را در هنگام اجرا را در این مقاله گرد اوردیم . مدت مطالعه 3 دقیقه

رنگ سرد کلروکائوچو: بر پایه رزین کائوچوی طبیعی کلرینه شده با زمان خشک شدن نسبتا طولانی است.

رنگ ترافیکی چند جزئی: بر پایه رزین های اکریلیک ترموست است و از این رنگ برای خط کشی خطوط عابر پیاده و کانالهای عبور و مرور،علائم هشدارو خطوط حاشیه بزرگراه ها برای دست انداز ها استفاده می شود.

– رنگ سرد اکریلیک ترموپلاست: بر پایه رزین های اکریلیک پایه حلالی مناسب برای خط کشی معابر داخل شهر و خط های ممتد بین شهری می باشد از مزایای آن می توان به مقاومت شیمیایی عالی،  سرعت بالای خشک شدن، چسبندگی مناسب روی سطوح رنگ های قدیمی و پایداری نوری بالا اشاره کرد.

– کیفیت بالای اجرای رنگ های ترافیکی ایمن رنگ تاپ ناشی از رنگ های مرغوب به کار گرفته می باشد.

رنگ ترافیکی سرد

مشخصات فنی رنگ سرد ترافیکی

مشخصات فنی رنگ سرد هنگام اجرا مشخصات فنی هنگام اجرای خط کشی برای آزمونهای میدانی قبل از آغاز آزمونهای میدانی، مجری باید مشخصات فنی اجرای مواد مورد نظر را در اختیار داشته باشد.

تذکر1:مشخصات فنی اجرا شامل روشهای آماده سـازی، اجـرا، نـوع  ماشـین  آلات خط کشی، الگوی اجرای خطوط، مقدار مواد اجرا شونده (گرم بر متر مربع)، نوع دانـه هـای شیشه ای مصرفی، سرعت اجرا و روش مورد استفاده است در صـورت امکـان بایـد مـواد خط کشی با استفاده از دستگاه خط کشی اتوماتیک اجرا شده و دانه های شیشه ای به صورت مکانیکی بر روی خط روپاشی شوند.

تذکر :2 بجز مواد پیش ساخته، اکثر مواد را میتوان با استفاده از دسـتگاه خـط کـشی اتوماتیک و با تکرارپذیری خوب اجرا کرد.

تذکر :3 دستگاههای خط کشی   کننده در انواع تجاری و عمومی یا وسایل خاص در دسترس هستند. سرعت اجرای مواد خط کشی و سرعت روپاشی دانه های شیشه را میتوان با ضمیمۀ C استاندارد 1824 EN تنظیم کرد. اندازه گیری زمان خشک شدن و شرایط آب و هوایی در آزمونهای میدانی زمان خشک شدن باید مطابق ضمیمه D از استاندارد 1824 EN برای هر خط درمحدودۀ اندازه گیری تعیین شود. در ثبت زمان خشک شدن باید شرایط آب و هوایی شـامل دمای محیط، دمای سطح جاده، رطوبت نسبی هوا و سرعت باد در زمان اجرا (اندازه گیـری شده طبق روش ضمیمۀ F از استاندارد 1824 EN (نیز قید شود . توجه 1 :چهار عامل آب و هوایی ذکر شده برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن شرایط آب و هوا برای  اجـرای مـواد خـطکـشی مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد. بنـابراین اندازه گیری پیوسته این عوامل . ضروری است توجه2:زمان خشک شدن، به شرایط آب وهوایی ومقدارمواد اعمال شده بستگی دارد.

رنگ ترافیکی سرد

وزن مخصوص رنگ سرد ترافیکی

وزن مخصوص رنگ سرد ترافیکی 1.42 گرم بر سانتی متر مکعب است. بدلیل درصد جامد حجمی پایین وزن مخصوص رنگ سرد ترافیکی پایین تر از رنگ دوجزئی ترافیکی  است .

آیا اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم تفاوت دارد؟

رنگهای ترافیکی سرد برای جاهایی که ماندگاری از ۶ ماه تا یک سال باشد بیشتر کاربرد دارند‌. رنگ‌های گرم خط کشی جاده فقط با ماشین‌های خط کشی گرم قابل استفاده میباشد.رنگ های سرد ترافیکی را معمولاً می‌توان علی رغم استفاده از ماشین خط کشی با دست نیز اجرا کرد؛ رنگ گرم ترافیکی  برای محیط هایی که عمر مفید تا سه یا چهار سال بیشتر مد نظر باشد کاربرد دارند. اجرای رنگ ترافیکی گرم برای سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر برای خط کشی محوری خیابان پیشنهاد نمی شود.

رنگ ترافیکی سرد

انواع رنگ ترافیکی سرد

رنگ اکریلیک پایه آب تک جزئی، رنگ اکریلیک دو جزئی سرد، رنگ خط کشی سرد کلروکائوچو، رنگ خط کشی سرد اکریلیک ترموپلاست.

-انواع رنگ ترافیکی یا خط کشی گرم: رنگ گرم ترموپلاست تک جزئی اسپری، رنگ گرم‌ترمو پلاست اسکرید، رنگ گرم ترموپلاست اکستروژن و اسپری

قیمت اجرای رنگ ترافیکی چگونه محاسبه می شود؟

برآورد هزینه اجرای رنگ ترافیکی بستگی به فاکتورهایی مانند تنوع رنگ‌ها، روش‌های اجرایی و خط کشی روی آسفالت با توجه به درخواستهای خریدار و نوع رنگ ترافیکی دارد. محاسبه قیمت رنگ آمیزی به وسیله دستگاه یا دست و عواملی چون حجم کار و ریزه کاری های موجود و عرض رنگ‌آمیزی و نوع آسفالت بستگی دارد و میزان دستمزد به صورت متر طولی محاسبه می‌شود و اگر کار با دستگاه جمع شود میزان دستمزد به ازای متر مربع کاهش می‌یابد.

اجرای دقیق انواع رنگهای ترافیکی توسط ایمن رنگ تاپ انجام میشود.

نیروی کار آزموده ایمن رنگ تاپ در اجرای انواع رنگهای ترافیکی فعالیت دارند:

خط کشی آسفالت توسط رنگهای گرم پیش ساخته یا پریفاب

خط کشی آسفالت با رنگ گرم ترموپلاستیک توسط ماشین مخصوص و تجهیزات خاص

– خط کشی رنگ دو جزئی با ماشین مخصوص آن

– رنگ آمیزی رنگ دو جزئی که با هاردنر خشک می‌شود توسط دست انجام می شود.

– رنگ آمیزی آسفالت با رنگ سرد ترموپلاست توسط دستگاه خط کشی انجام می شود.

– رنگ آمیزی آسفالت با رنگ سرد تک جزئی ترموپلاست توسط دست انجام می شود.

رنگ ترافیکی سرد
اجرای رنگ دوجزئی ترافیکی برا سرعت گیر آسفالتی

 نحوه ی استفاده و اجرای انواع رنگهای ترافیکی

 • دستی (توسط کاردک و غلطک)
 •  اسپری (توسط ماشین آلات خاص رنگ بر روی سطح اسپری می‌شود با ضخامت بالای رنگ اعمالی)
 • اسکرید (اعمال رنگ مخلوط مذاب به صورت یکنواخت بر روی سطح با مزایای خشک شدن سریع و چسبندگی عالی)
 • اکستروژن (رنگ مخلوط شده پس از رسیدن به دمای مذاب توسط ماشین های مخصوص بر روی زیر آیند پرایمر خورده جهت خطوط منقطع حاشیه راه اجرا می‌شود)
 • مشکلاتی که ممکن است در هنگام اجرا پیش بیاید :

گاهی آلوده و یا روغنی بودن منطقه رنگ‌آمیزی سبب مشکلاتی مانند انباشتگی آلودگی، کمرنگ شدن و تیره شدن تدریجی رنگهای ترافیکی می باشد که هیچ ارتباطی با نوع رنگ ندارد.

رنگ ترافیکی سرد
اجرای رنگ پریفاب و یا پیش ساخته با استفاده از شعله

موارد زیر باعث خرابی رنگ ترافیکی میشود

 •  به کاربردن رنگ بسیار رقیق
 •  به کار بردن رنگ در ضخامت های بسیار کم
 • شن و خرده سنگ موجود در محوطه رنگ‌آمیزی و عدم پاکسازی ان
 •  رنگ آمیزی پیاده روی مرطوب
 •  استفاده نکردن از ابزار آلات تخصصی و روز دنیا
 • اجرای رنگ روی آسفالت تازه اجرا شده

اکیپ اجرایی ایمن رنگ تاپ در اجرای انواع خط کشی جاده از مدرن ترین ماشین های خط کشی و دستگاه های خط کشی استفاده می کنند و حتی مخزن رنگ ماشین خط کشی گرم و سرد موجود می باشد.

رنگ ترافیکی سرد

مزایای رنگهای ترافیکی ایمن رنگ تاپ

خشک شدن سریع (مناسب برای مکان های پر تردد در مسیر های بین شهری)

مقاومت در برابر شرایط جوی مختلف

مقاومت سایشی بالا

چسبندگی بالا به سطوح مختلف (قابل استفاده در جاده‌ها و مسیرهای آسفالت و یا در بخش های بتنی)

استفاده از دانه های شیشه ای میکرو در رنگهای ترافیکی یک عامل مهم برای ایمنی جاده‌ها محسوب می شود که باعث افزایش دید راننده در طول شب و در شرایط بد آب و هوایی می گردد و همچنین افزایش طول عمر و دوام خط‌کشی جاده‌ها و رنگ ترافیکی به دلیل سختی این دانه های شیشه ای موجود در ساختار محصولات ما می باشد     جهت اطلاع دقیق از قیمت انواع رنگهای ترافیکی و مشاوره رایگان با کارشناسان ایمن رنگ تاپ تماس حاصل نمایید.

برای تهیه و اجرای رنگ ترافیکی سرد به کجا مراجعه کنیم؟

برای تهیه و اجرای رنگ ترافیکی سرد می توان از کارشناسان ایمن رنگ تاپ کمک گرفت. برای دریافت قیمت رنگ ترافیکی سرد و گرم و دوجزئی با ما همراه شوید

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما